18 januari 2019

Archief voor 7 februari 2018

Kerkberichten H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)STERKSEL

Zaterdag 10 februari is de jaarlijkse carnavals mis in Sterksel. 
Deze dienst begint dan om 17.30 uur! Halfzes! 
En wordt opgeluisterd door de Jeugdfanfare. De intenties voor deze dienst zijn voor; Corrie Sturkenboom-Uytewaal. 
Pater Joop Witjes namens de parochie.
Zuster Beunen.
Carnavalsvereniging “De Ossedrijvers.”

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)Zaterdag 10 februari : om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Annie de Werdt-Peeters namens het Leenderhof.

 

Zaterdag 10 februari : om 19.30 uur: carnavalsviering.

Toon en Marie Roothans- van Kempen.

Overleden ouders Toon en Nel Maas- van Mierlo, Mariël Verduijn en Bertha Maas- Maas.

Opa Gradus, opa Harrie, Nelly en Yvonne.

Jack van Kuijk.

 

Zondag 11 februari om 10.00 uur: hoogmis.

Overleden familie Simkens.

Lies van Meijl.

Lies Valkenaars-Zentjens als jaargetijde.

Nel van Mierlo-van de Ven als jaargetijde.

Adriaan van der Laak

 

Woensdag 14 februari : Aswoensdag.

Om 15.30 uur: Aswoensdagviering in het Leenderhof, met medewerking van het dameskoor. Om 19.00 uur: eucharistieviering in de kerk met uitreiking van het askruisje en met medewerking van het mannenkoor.

Voor de ernstig zieken in de parochie.

 

Mededeling : In de leeftijd van 92 jaar is overleden : Annie de Werdt-Peeters. Voor haar was de uitvaartplechtigheid op zaterdag 3 februari en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Moge Annie nu delen in het eeuwig Licht bij de Heer.

Kernpunten LOKAAL Heeze-Leende

logoHEEZE – LEENDE – 2018 kernpunten LOKAAL Heeze-Leende
Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden.

“LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen.

We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.
De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij essentieel.
Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle beschikbare middelen en mogelijkheden.
Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de nodige aandacht.
LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau.
We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor samenwerking met andere gemeenten.

Een toelichting op onze kernpunten vindt u hieronder.”

Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden.
We willen het vertrouwen in de politiek van onze gemeente vergroten. De gemeente moet duidelijkheid geven over waarom er wat gebeurt en wanneer. Vanaf het begin moet er een open communicatie zijn. Inwoners moeten uitgedaagd worden om aan te geven wanneer iets onvoldoende duidelijk is. We hechten groot belang aan intensieve en goede samenwerking van de bewoners van onze kernen, gemeente en uitvoerders vanaf de eerste (ontwerp-)fase.

LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen.
Er moet goed gelet worden op de financiën. Geld lenen of een garantie afgeven kan een middel zijn om vooruitgang te boeken, maar alleen als het echt niet anders kan en alleen als komende generaties niet worden opgezadeld met onverantwoord hoge lasten. Ook willen wij dat de raad tijdig op de hoogte wordt gehouden van incidenten of ontwikkelingen die in de toekomst een financiële belasting kunnen worden.
We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.

LOKAAL Heeze-Leende juicht het vrijwilligerswerk daarin zeer toe. Ook op terreinen van cultuur is de inzet van vrijwilligers een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Niet alleen gezondheidsbevordering, ontspanning en creativiteit, maar ook burgerparticipatie en leefbaarheid worden hierdoor gestimuleerd.
De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
Wij zijn blij met de bestaande ondernemers en de ondernemers die zich willen vestigen in onze gemeente. Initiatieven van ondernemers juichen wij zeer toe.
Er bestaat een dringende noodzaak tot het ontwikkelen van centrumplannen, waarbij een spontane samenwerking tussen winkeliers en gemeente wenselijk is om te komen tot een dynamisch centrum. Ook het ontwikkelen van recreatief toerisme kan rekenen op onze steun. Dit is bevorderlijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid.

Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
Bos, heide, dorpse aanzichten en gebouwen; het valt allemaal onder erfgoed, wij willen dit maximaal behouden, de gemeente zal daarin mede moeten investeren. Het maken en realiseren van ontwikkelingsplannen mag niet in strijd zijn met het aanzicht van het dorp en initiatieven van derden juichen wij van harte toe. Om de leefbaarheid te behouden streven wij naar betaalbare huur- en koopwoningen in alle kernen. Wij willen ouderen en jongeren blijvend huisvesten, een starters- of blijvers lening kan hieraan bijdragen. Opnemen van statushouders moet plaatsvinden in het kader van een overzichtelijk integratiebeleid en zoveel mogelijk in overleg met onze bewoners.

Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is
daarbij essentieel.
De CO2-uitstoot moet worden verminderd en het gebruik van alternatieve energiebronnen
worden gestimuleerd. We streven naar gasvrije nieuwbouwwijken. Duurzaamheid is een
hoofdcriterium waaraan investeringen en het voortdurend stimuleren van ontwikkelingen
moeten voldoen. Er moet een consistent beleid ten aanzien van de te hanteren normen zijn,
zodat (agrarische) ondernemers niet geconfronteerd worden met onverwachte hoge kosten.

Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle
beschikbare middelen en mogelijkheden.
De veiligheid van fietsers, voetgangers en overige weggebruikers verdient een hoge
prioriteit. We zijn vóór het aanbrengen van voldoende effectieve autoverkeer remmende
voorzieningen en het creëren van veilige oversteekplaatsen. Maatregelen nemen om zoveel
mogelijk doorgaand verkeer te ontmoedigen in onze dorpskernen is een must. Gebruik de
ontsluitingsweg van het uitbreidingsplan De Bulders als randweg, in combinatie met het
realiseren van voldoende (o.a. geluidswerende) maatregelen tot behoud van kwalitatief
hoogstaand leefmilieu voor de bewoners aan en in de buurt van de nieuw aan te leggen
weg.

Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de
nodige aandacht.
De gemeente moet vanuit een adequaat onderhoudsplan zaken aanpakken. Ze moet alert
reageren op meldingen vanuit de bewoners en gevaarlijke situaties oplossen. Overlast
gevend groen zoveel mogelijk beperken. We zijn voor een actief en dynamisch bomenbeleid
voortkomend uit de bomenvisie.

LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal
voorzieningenniveau.
De taken van de WMO moeten door de gemeente optimaal en zo veel mogelijk op maat van
de belanghebbenden worden uitgevoerd. We willen daarbij doorgaan op de ingeslagen weg.
We ondersteunen projecten waarbij de mensen samen, vitaal, zelfstandig veilig en mobiel
willen blijven, zeker ook met verbeteringen in e-communicatie en eHealth. Geef
toegankelijke informatie en maak eenvoudige regels. Spreek klare taal.
We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor
samenwerking met andere gemeenten.

Heeze-Leende is gevestigd midden in een regio van kennis en groei. Ingekapseld tussen 2
snelwegen lukt het ons om een groene en rustige gemeente te zijn, een fijne plek om te
wonen. Dit koesteren wij en we zullen er dan ook alles aan doen om dit gevoel te
waarborgen. Wij kunnen er echter niet omheen, dat wij onderdeel zijn van een groter
geheel. Als gemeente moeten wij daarin onze stem laten horen en waar kan samenwerken
om zo onze eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden.

Witte nog…. Patronaat

Patronaat Leende

Patronaat Leende

LEENDE – Op zondag 18 februari vanaf 11.00 u is er weer een bijeenkomst van Witte nog… in De Huiskamer van ZC Graaggedaan, aan de Dorpstraat in Leende tot 13.00 u .

 

Komt u ook langs? Praat mee over ‘vruuger’, luister mee wat de ander over het Patronaat te vertellen heeft. En wie weet, komen er bij u ook herinneringen tot leven?

 

Zie de website www.zcgraaggedaanleende.nl/witte nog voor de reeds vertelde verhalen.
Voor informatie 06 20418416.